מכרז ר/18/ 05 לקבלני עבודות שיפוץ עבור מכון התקנים הישראלי

הזמנה להציע הצעות להשתתפות במכרז ר/18/ 05 לקבלני עבודות שיפוץ עבור מכון התקנים הישראלי


תאריך פרסום :09.08.2018
תאריך אחרון להגשת שאלות : 16.08.2018
תאריך אחרון להגשת המכרז : 30.08.2018 שעה 12.00