מכרז ר/08/18 מתקן לבדיקת קומפרטור למכון התקנים הישראלי

הזמנה להציע הצעות להשתתפות במכרז ר/08/18 מתקן לבדיקת קומפרטור למכון התקנים הישראלי


תאריך פרסום : 26.07.2018
תאריך אחרון להגשת שאלות הבהרה : 05.08.2018
תאריך אחרון להגשת המכרז :26.08.2018 בשעה 12:00