מכרז ר/06/18 בדיקת סקר רפואי למכון התקנים הישראלי

הזמנה להציע הצעות להשתתפות במכרז ר/06/18 בדיקת סקר רפואי  למכון התקנים הישראלי


תאריך פרסום המכרז 26.03.2018
הגשת שאלות עד ל: 16.04.2018
הגשת המכרז עד ל : 16.05.2018