מכרז מס' ר/ 01/18 למתן שירותי שיווק וקידום מכירות בתחום הבנייה למכון התקנים הישראלי

הזמנה להציע הצעות להשתתפות במכרז מס' ר/ 01/18 למתן שירותי שיווק וקידום מכירות בתחום הבנייה למכון התקנים הישראלי


פרסום המכרז : 04.01.2018
הגשת שאלות הבהרה : 16.01.2018 עד שעה 12.00
הגשת המכרז 30.01.2018 עד שעה 12.00