מכרז מס' ר/26/17 לאספקת והתקנת מבנים יבילים עבור מכון התקנים הישראלי

הזמנה להציע הצעות להשתתפות במכרז פומבי מס' ר/26/17 לאספקת והתקנת מבנים יבילים עבור מכון התקנים הישראלי


פרסום המכרז : 30.11.2017
הגשת שאלות עד :11.12.2017
הגשת המכרז עד : 25.12.2017 שעה 12.00