מכרז מס' ר 21/17 הזמנה להציע הצעות להשתתפות במכרז פומבי לאספקת מתקן EMC לבדיקת הפרעות אלקטרומגנטיות ולהתקנתו במבנה שייבנ

הזמנה להציע הצעות להשתתפות במכרז פומבי מס' ר/21/17 הזמנה להציע הצעות להשתתפות במכרז פומבי לאספקת מתקן EMC לבדיקת הפרעות אלקטרומגנטיות ולהתקנתו במבנה שייבנה עבור מכון התקנים הישראלי


תאריך פרסום 13.11.2017
סיור קבלנים : 16.11.2017 בשעה 12.00 באתר מכון התקנים ברופין
הגשת שאלות הבהרה עד 22.11.2017 שעה 12.00
הגשת המכרז עד 06.12.2017 שעה 12.00