מכרז ר/ 10/17 קבלני בטיחות להסדרי תנועה בדרך

הזמנה להציע הצעות להשתתפות במכרז פומבי מכרז ר/ 10/17 קבלני בטיחות להסדרי תנועה בדרך


תאריך פרסום המכרז : 02.10.2017
הגשת שאלות עד 19.10.2017
הגשת המכרז עד : 02.11.2017