מכרז ר/16/17 לרכישת מכשיר למדידת אורך

הזמנה להציע הצעות להשתתפות במכרז פומבי מכרז ר/16/17 לרכישת מכשיר למדידת אורך


תאריך פרסום המכרז 18.09.2017
תאריך אחרון להגשת שאלות 15.10.2017
תאריך אחרון להגשת המכרז 29.10.2017