מכרז ר/20/17 לרכישת מכשיר הטבעה בלייזר

הזמנה להציע הצעות להשתתפות במכרז פומבי מכרז ר/20/17 לרכישת מכשיר הטבעה בלייזר


תאריך פרסום המכרז 14/09/2017
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה 19.10.2017 שעה 12.00
מועד אחרון להגשת המכרז 2.11.2017 שעה 12.00