מכרז ר/12/17 מערכת לבדיקת דוודים

הזמנה להציע הצעות להשתתפות במכרז פומבי ר/12/17 מערכת לבדיקת דוודים


תאריך פרסום המכרז :04/09/2017
סיור קבלנים 13/09/2017  בשעה 12.00 סיור הקבלנים חובה
הגשת שאלות עד ל- 27/09/2017
הגשת המכרז עד ל- 22/10/2017 שעה 12.00