מכרז ר/ 13/17 לרכישת מערכת בקרת טמפרטורה לתא גופי תאורה

הזמנה להציע הצעות להשתתפות במכרז פומבי ר/ 13/17 לרכישת מערכת בקרת טמפרטורה לתא גופי תאורה


תאריך פרסום המכרז 03/08/2017

 

סיור מציעים 14/08/17 בשעה 12.00

תאריך אחרון להגשת שאלות הבהרה 21/08/2017


תאריך אחרון להגשת הצעות למכרז 03/09/2017  בשעה 12:00