מכרז ר/ 08/17 לתרגומים

הזמנה להציע הצעות להשתתפות במכרז פומבי ר/ 08/17 לתרגומים


תאריך פרסום המכרז 20/07/2017

תאריך אחרון להגשת שאלות 06/08/2017


תאריך אחרון להגשת המכרז  20/08/2017 בשעה 12:00