קול קורא: מהנדסים/ אדריכלים/ אקדמאים במקצועות הטכנולוגים - הצטרפו לוועדות התקינה המרכזיות ולוועדות התקינה הטכניות והשפיעו על עתיד התקינה בישראל

תאריך: 07/06/2017

במכון התקנים הישראלי פועלות ועדות תקינה בתחומים טכנולוגיים שונים, כגון: בניין, חשמל, אלקטרוניקה, טכנולוגיית המידע, ניהול ואיכות ומזון.

 

במסגרת חוק התקנים החדש, הוטל על מכון התקנים הישראלי להקים ועדות תקינה מרכזיות וועדות תקינה טכניות חדשות.
בסעיף 3טז (א) (2) לחוק התקנים החדש נקבע, כי בכל ועדה יוקצו שני מקומות עבור:
"שני בעלי השכלה בתחומי ההנדסה, האדריכלות והטכנולוגיה שהם בעלי מומחיות רלוונטית לתחום מתחומי העיסוק של הוועדה, שתמנה הוועדה הממנה כמשמעותה בסעיף קטן (ה);"
עוד קובע החוק כי הוועד הפועל (דירקטוריון) של המכון יקים "ועדה ממנה" שתפקידה לבחור את חברי ועדות התקינה כאמור לעיל.


בהתאם לכך, מכון התקנים הישראלי פונה אל ציבור המהנדסים, האדריכלים והאקדמאים במקצועות הטכנולוגיים בישראל, להציע את מועמדותם לכהן כחברים בוועדות התקינה המרכזיות ובוועדות התקינה הטכניות של מכון התקנים הישראלי, המפורטות ברשימת ועדות התקינה שבאתר של מכון התקנים הישראלי: www.sii.org.il

 

על הפנייה לכלול נתונים אלה:
- פרטי המועמד
- קורות חיים רלוונטיים, לרבות פירוט הניסיון המקצועי של המועמד ומקומות עבודתו בהווה ובעבר
- ציון שם הוועדה ומספרה
הקריטריונים לבחירת החברים בוועדות התקינה ייקבעו על ידי "הוועדה הממנה" ואין הוועדה מחויבת לקבל פונה זה או אחר שהגיש את מועמדותו.

 

את הפניות יש לשלוח לדוא"ל: management@sii.org.il

- פניות עבור השתתפות בוועדות המרכזיות יש לשלוח עד 21.6.2017

- פניות עבור השתתפות בוועדות הטכניות יש לשלוח עד 5.7.2017

 

בברכה,
אורי דורי,
יו"ר מכון התקנים הישראלי