מכרז ר/ 05/17 למזוודה לבדיקת בטיחות חשמלית

הזמנה להציע הצעות להשתתפות במכרז פומבי ר/ 05/17 למזוודה לבדיקת בטיחות חשמלית


תאריך פרסום המכרז 11/05/2017

תאריך אחרון להגשת שאלות 21/05/2017


תאריך אחרון להגשת המכרז  01/06/2017  בשעה 12:00