מכרז פומבי ר/ 04/17 לרכישה של סורק תלת מימדי לבדיקות נפח

הזמנה להציע הצעות להשתתפות במכרז פומבי ר-04/17 למתן שירותי תפעול פנסיוני


תאריך פרסום המכרז 23/04/2017

תאריך אחרון להגשת שאלות 4/05/2017


תאריך אחרון להגשת המכרז 14/05/2017