קול קורא: מועמדים עבור "ועדה ממנה" של מכון התקנים הישראלי

תאריך: 15/03/2017


סעיף 3 טז)ה( לחוק התקנים, תיקון מספר 12 קובע:
"הוועד הפועל של מכון התקנים הישראלי, יקים ועדה קבועה שתפעל במכון ותפקידה למנות נציגים
מתחומי ההנדסה, האדריכלות והטכנולוגיה, שיכהנו כחברים בוועדות התקינה )בסעיף זה הוועדה הממנה(;
הוועדה הממנה תורכב מנציגי לשכת המהנדסים, האדריכלים והאקדמאים במקצועות הטכנולוגיים
בישראל וכן מנציגי כל גוף מקצועי אחר שהוועד הפועל נוכח כי הוא מייצג חלק ניכר מהמהנדסים,
האדריכלים או האקדמאים במקצועות הטכנולוגיים בישראל, בתחום מסוים; הוועדה הממנה תבחר את
יושב הראש שלה מבין חבריה ותקבע את סדרי עבודתה".

בהתאם לכך, אנו פונים ומבקשים מגופים מקצועיים המייצגים ציבור משמעותי של מהנדסים, אדריכלים
או אקדמאים, במקצועות הטכנולוגיים בישראל, לפנות לר"מ ולהציע את נציגם ל"וועדה הממנה", עד לתאריך 23.3.17 .

על הפנייה לכלול נתונים אלה:
פירוט תחום הפעילות הטכנולוגי העיקרי של ארגונכם;
מספר המהנדסים, האדריכלים או האקדמאים במקצועות הטכנולוגיים בישראל החברים בארגונכם;
פרטי המועמד וקורות חיים רלוונטיים.
הבקשות יוגשו לוועד הפועל של מכון התקנים, וישמשו בסיס להחלטתו על הרכב הוועדה הממנה כמפורט
לעיל: management@sii.org.il
pr 751, 3/17

בברכה,
אורי דורי
יושב ראש ועד הפועל - מכון התקנים הישראלי