מכרז פומבי ר-03/17 למתן שירותי תפעול פנסיוני

הזמנה להציע הצעות להשתתפות במכרז פומבי ר-03/17 למתן שירותי תפעול פנסיוני


תאריך פרסום המכרז 02/03/2017

תאריך אחרון להגשת שאלות 12/03/2017


תאריך אחרון להגשת המכרז 26/03/2017