מכרז ר/ 02/17 להשתתפות במכרז פומבי לביצוע קידוחי קרקע

הזמנה להציע הצעות להשתתפות במכרז פומבי מכרז ר/ 02/17  לביצוע קידוחי קרקע

תאריך פרסום המכרז 12/1/2017

תאריך אחרון להגשת שאלות 24/01/2017

תאריך אחרון להגשת המכרז 12/02/2017