מכרז ר-1-17 שירותי פרסום - הזמנה להציע הצעות כולל הסכם

הזמנה להציע הצעות להשתתפות במכרז פומבי מכרז 1-17 שירותי פרסום - הזמנה להציע הצעות כולל הסכם

 

תאריך פרסום המכרז 05/01/2017

 

תאריך אחרון להגשת שאלות הבהרה 16/02/2017

 

תאריך אחרון להגשת המכרז 27/02/2017