מכרז ר/18/16 לרכישת מכשיר / מערכת לבדיקת חסינות לציוד המותקן בכלי רכב ולמתן שירותים נלווים

הזמנה להציע הצעות להשתתפות במכרז פומבי מכרז ר/18/16 לרכישת מכשיר / מערכת לבדיקת חסינות לציוד המותקן בכלי רכב ולמתן שירותים נלווים

תאריך פרסום המכרז 29/12/2016

תאריך אחרון להגשת שאלות 05/01/2017

תאריך אחרון להגשת המכרז 25/01/2017