מכרז פומבי מס' ר/17/16 הזמנה להציע הצעות להשתתפות במכרז פומבי לרכישת מכשירXRF נייד ולמתן שירותים נלווים

הזמנה להציע הצעות להשתתפות במכרז פומבי ר/17/16 הזמנה להציע הצעות להשתתפות במכרז פומבי לרכישת מכשירXRF נייד ולמתן שירותים נלווים

 

תאריך פרסום המכרז 15/12/2016

תאריך אחרון להגשת שאלות 29/12/2016

תאריך אחרון להגשת המכרז 23/01/2017