מכרז פומבי ר/14/16 לרכישת מכשיר לבדיקת גלגינוע

הזמנה להציע הצעות להשתתפות במכרז פומבי מכרז פומבי רלרכישת מכשיר לבדיקת גלגינוע

 

תאריך פרסום המכרז: 29.8.16

 

תאריך נעילת המכרז: 12.9.16