מכרז פומבי ר/09/16 להפעלת מזנון

הזמנה להציע הצעות להשתתפות במכרז פומבי להפעלת מזנון

 

תאריך פרסום המכרז: 30.5.16

 

תאריך נעילת המכרז: 20.7.16