מכרז פומבי ר/ 04/16 לרכישה של נעלי בטיחות תקניות

הזמנה להציע הצעות להשתתפות במרכז פומבי לרכישה של נעלי בטיחות תקניות


תאריך פרסום המכרז: 05.04.16תאריך נעילת המכרז: 08.05.16