מחירון מכון התקנים

המחירון המצורף לעיל, מציג את המחירים לבדיקות התאמה לתקן ע"פ נספחי הש' המפורסמים באתר מנהל התקינה של משרד הכלכלה.

 

מחירי הבדיקות מתעדכנים מפעם לפעם בהתאם לשיוניי התקנים, לשינויים בנספח ש' או לשינויים במחירון המכון שיאושרו על ידי שר הכלכלה.

 

המחירון יתעדכן באתר המכון אחת לרבעון.

 

לצפייה במחירון, יש ללחוץ על הקובץ המצורף מצד שמאל. לשאלות או הערות ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת gali_aviv@sii.org.il

 

לחיפוש מחירון אפשר להשתמש בפונקצייה Ctrl+F של מיקרוסופט .