מתקנים מתנפחים

מתקנים מתנפחים הם האטרקציות האהובות ביותר על ילדים בני כל הגילים. קלות השינוע וההתקנה של המתקנים המתנפחים מאפשרת להציבם לא רק במשחקיות קבועות, אלא גם, לדוגמה, בחצר הבית בשעת אירועים משפחתיים. כל זאת, בתנאי שמתקנים אלה מיוצרים ומותקנים בצורה בטיחותית ושהפעלתם נעשית בידי צוותים מיומנים ובהתאם לכללי בטיחות מוגדרים.
חוויית האירוע מותירה בילדים זיכרונות נהדרים וטעם של עוד... אך חובתם של המבוגרים היא לדאוג כי שמחתם התמימה של הילדים לא תהפוך לאירוע עם נפגעים וחלילה אף לאסון.
תקן ישראלי 5378 ת"י [...] מהדורה 2009 הוא התקן המחייב עבור מתקנים מתנפחים, והוא עוסק בדרישות הייצור, התחזוקה וההפעלה לגבי סוגים שונים של מתקנים מתנפחים. בסעיף 7 של התקן מפורטות הבחינות והבדיקות לסוגיהן הנדרשות למתקנים מתנפחים, כולל תכיפותן ותוקפן, וכן נדונים תהליכי התחזוקה הנדרשים.
בסעיף 6 לתקן מפורטות כל הדרישות לגבי מידע על הפעלת מתקן מתנפח והוראות בטיחות.
ב 8 מפורט הסימון הנדרש על גבי מתקן מתנפח בעת הפעלתו.
בסעיף 3 מפורטות, בין היתר, דרישות לגבי תיק המוצר והגדרות לגבי הגורמים האחראים להפעלתו של מתקן מתנפח.
הענף מבצע בחינות ובדיקות בטיחות מלאות, כמוגדר בדרישות התקן, ומסייע בתהליך הגדרת הדרישות מיצרנים בחו"ל לגבי מתקנים מתנפחים המיועדים ליבוא ארצה.
לפני קבלת החלטות כלשהן לגבי תהליכי היבוא או הייצור של מתקנים מתנפחים, מומלץ מאוד לעיין בדרישות תקן ישראלי ת"י 5378 בספריית מכון התקנים (ללא תשלום).
מומלץ לעיין גם במסמך: 'מידע ללקוח חדש '