מדיניות הבטיחות

בטיחות וגהות בתעסוקה

מדיניות זו נגזרת ממדיניות מכון התקנים הישראלי. הנהלות  אגפי התעשייה והבניין של מכון התקנים מצהירות בזאת על מחויבותן להבטחת בטיחות וגהות עובדי האגפים תוך עמידה קפדנית בכל החוקים והתקנות, של מדינת ישראל והלן עיקריה:

  • האגפים מיישמים מערך מקצועי ומיומן של ניהול בטיחות, גהות תעסוקתית במטות  האגפים, במעבדות ובענפיו.
  • הנהלות האגפים ועובדיהן פועלים לשיפור מתמיד ומתמשך של רמת הבטיחות והגהות התעסוקתית של עובדי האגפים, תוך שימוש במדדים ויעדים כמותיים המאפשרים לזהות שיפור זה.
  • הטמעת המחוייבות האישית בקרב מנהלי ועובדי האגפים להשגת יעדי תכנית הבג"ת.
  • קביעת וקיום שגרת בג"ת הכוללת תהליכי זיהוי, הערכה ובקרה של סיכונים תוך שיתוף העובדים בתהליך.
  • מתן עדיפות בהקצאת המשאבים הנדרשים.
  • קיום מערך הדרכה מתאים.
  • בקרה ניטור ובדיקה של השגת יעדי הבג"ת.

 


  מדיניות בג"ת זו תהיה מוכרת וזמינה לכל העובדים.