בדיקת ציוד קצה גז טבעי

במסגרת תהליך מעבר צרכנים תעשייתיים לשימוש בגז טבעי, נקבע ע"י הרשויות כי מכון התקנים יבדוק ויאשר עמידת מתקני צריכה בדרישות בטיחות בהפעלתם בגז טבעי בטרם אישור הצרכן להזרמת גז טבעי.
כפועל יוצא הוכן ע"י מת"י מתווה -
SII GUIDELINES FOR THE APPROVAL of INDUSTRIAL APPLIANCE to NG System (ראה קישור למתווה בצד שמאל). המתווה מפרט את השלבים הנדרשים ודרך הפעולה, לאישור חיבור מתקני צריכה לגז טבעי, לרבות דרישות ההתאמה לתקינה אירופאית, אמריקאית, או ישראלית (במידה וקיימת) של ציוד הצריכה עצמו והתקנתו במפעל. מת"י ינחה את המפעלים לגבי האישורים והפרטים שעליו להציג לצורך האישור, בהתאם למידע שיש בידי המפעל. המפעל יידרש להעביר את מירב המידע שבידיו כדי להקל על התהליך. סוג ואופי המידע הנדרש - מפורט במתווה.

- המתווה מתבסס על תקנים קיימים ו- Good Engineering Practice בהתאם לסוג הציוד, באופן שיאפשר למפעל וכן למת"י לוודא עמידה בדרישות. מאחר שמת"י לא משמש יועץ טכני, אלא "פיקוח עליון", על המפעל לוודא, באמצעות מהנדס המפעל או באמצעות נציג מקצועי חיצוני, כי יצרן/ספק הציוד שלו מסוגל לאשר התאמה לתקנים באמצעות גוף שלישי כפי שהוגדר במתווה, או באמצעות מסמכים כפי שמפורט.
- בין יתר הנושאים, יש להכין ולהעביר למת"י תוכנית התקנת מתקן הצריכה בהתייחס לסביבת ההתקנה, סקר סיכונים ואישור יישום המלצותיו וכיו"ב.
- יושם דגש עיקרי על התאמת סביבת מתקן צריכת גז טבעי (אוורור, אזורים נטולי מקורות הצתה, מרחקים וכדומה), מערכות גז טבעי החל ממגוף מבודד המותקן לפני ,SKID כניסת גז טבעי למתקן הצריכה, מערכות שריפה והתאמתם לתא שריפה ולסוג המתקן, התאמת המתקן לגז טבעי, מערך הוצאת גזי פליטה. בתוך כך יבדקו מערכות בקרה והתראה, נהלי הפעלה ותוכנית שעת חירום וכיו"ב.
פירוט הדרישות כולל הפניות לתקנים/ תקנות רלבנטיות תוכלו למצוא בקישורים בצד שמאל .

- לאחר שמת"י יקבל לידיו את כל המידע הנדרש; תבוצע סקירת מסמכים ולאחר מכן סקירת הציוד וסביבת התקנתו באתר. לפי שיקול דעתו, יבצע מת"י אימות הצהרות יצרן הציוד והמעבדות שבדקו ואישרו עבורו את עמידת הציוד בתקינה מול הצרכנים המותקנים.

- הסקירה הסופית של נציגי מת"י, יכול שתתבצע בשני שלבים: שלב ראשון בעת חיבור ראשוני והרצת הציוד ע"י נציג מוסמך של היצרן, כדי לאפשר כיוונונים, ושלב שני לאחר תיקונים והשלמות בעת חיבור קבוע של הציוד למערכת אספקת הגז.

- בכל שלב בו עמד ציוד הצריכה בדרישות (לפני ההרצה ולפני החיבור הקבוע של הציוד למערכת אספקת הגז) יוציא מת"י אישור לידי נציגי הרשויות, אשר בו יאמר באם ציוד הצריכה עומד בדרישות או לא, והאם אין מניעה לחברו למערכת אספקת הגז הטבעי במפעל. במקרים בהם לא ניתן לאשר את הציוד מחוסר מידע ואי עמידה בתקינה ודרישות הבטיחות המקובלות בתחום, לא יאושר הציוד לחיבור אל מערכת אספקת הגז.

- כדי להקל על ההיערכות וכדי למנוע מראש הוצאות מיותרות מהמפעל, הוכנה טבלת קריטריונים לפסילה על הסף (ראה קישור בצד שמאל), לאפשרות המעבר לגז טבעי. קריטריונים אלה יכולים לשמש את הצרכן התעשייתי הפוטנציאלי כמסגרת מנחה.

לכל שאלה אתם מוזמנים לפנות עקיבא הלמן - מנהל יחידת הגז הטבעי במת"י: akiva@sii.org.il

בנושאים אדמיניסטרטיביים: נא פנו ישירות לגברת ליאת ברלוביץ
טל 03-6467763 מייל: liat_be@sii.org.il