ת"י 520 חלק 2-שפופרות פלואורניות בעלות כיפה אחת:דרישות בטיחות ודרישות פעולה