תקן 4295- מכלי לחץ

• אישור תכן לכל דגם
• הסמכת היצרן לפי דרישות מפמ"כ 430 ע"י מת"י
בדיקת ואישור הדוד ע"י מת"י.