מידע ליבואן המתחיל

צו יבוא חפשי מתנה יבוא של מוצרים מסוימים לארץ ב"אישור תקן" (בדיקתם במעבדה המאושרת לבצוע פעולה זו). רשימת התקנים שמוצרים אלה מתייחסים אליהם, מופיעה בתוספת השנייה של צו יבוא חופשי.

 

•    מומלץ להביא דוגמת המוצר שרוצים לייבא לבדיקת דגם במכון התקנים, בטרם היבוא של המשלוח כולו. אם הוצגה דוגמה כזו ותוצאות הבדיקות היו חיוביות, יקבל היבואן תעודה חיובית אשר תשמש כאישור דגם ובסיס למתן "אישור תקן" למשלוחי המוצרים שיגיעו בעתיד, מאותו הדגם ושל אותו יצרן מאותה ארץ יבוא.

 

בכדי להתחיל הליך של יבוא שמצריך בדיקות במכון התקנים יש לרכוש כרטיס חכם  ו/או להשתמש בעמילות מכס שתגיש בקשות לשחרור בשמכם.  

כל תהליך של אישור יבוא (גם הבאת דוגמה לבדיקת שוק / לבדיקת מכון התקנים) מתחיל בהגדרת פרט המכס, הנעשה בדרך כלל על ידי עמיל המכס. פרט המכס מגדיר את המוצר. לאחר שהוגדר פרט המכס נעשות הפעולות הבאות:

 

לאחר רכישת הכרטיס החכם והתקנתו, היבואן או נציגו פותחים בקשה במערכת מסלול למכון התקנים ומצרפים לבקשה את המסמכים הבאים:
•    שטר מטען
•    חשבון ספק
•    מסמכים לזיהוי מוצרים (קטלוגים וכדומה)
•    הצהרות רלוונטיות לפי הצורך.

הערה: להסברים מפורטים בנושא מערכות מסלול / מיטב, נא העזרו בקישור משמאל

 

טופס הבקשה הממוחשב שמולא כנדרש עם מוצר ותת מוצר מול פרט המכס, יועבר ישירות לנציג הטכני הרלוונטי שהוסמך לכך במכון התקנים הישראלי, שיבדוק אותו, את המסמכים המצ"ב אליו ואם על המוצר המיובא חל התקן הישראלי. במידה והתקן אינו חל על המוצר, יקבל היבואן אישור תקן על סמך תל"ח (תקן לא חל) מאת מכון התקנים, ויוכל לשחרר את המשלוח המיובא.

 

במידה והתקן חל על המוצר והוא חייב בדיקה, יוודא תחילה נציג מכון התקנים אם יש הסכם הכרה הדדית עם מוסד בחו"ל בתחום הבדיקה הנדרשת. בהתאם לסוג ההסכם, אם קיים, יתבצע המשך הטיפול. עד לקבלת אישור לשחרור המשלוח ואישור תקן רשמי ( אישור מכירה).

 

בדיקת המשלוח הראשון:


ושוב, מומלץ להביא דוגמת המוצר שרוצים לייבא לבדיקת דגם במכון התקנים, בטרם היבוא של המשלוח כולו. במידה ולא נפתחה הזמנת "טרום יבוא", יקבל היבואן אישור לשחרור המשלוח למחסניו בהתחייבות ולא יקבל אישור למכירתו עד לסיום כל הבדיקות וקבלת תוצאה מתאים לתקן.


הערה: בדיקת משלוח ראשון יכולה לארוך עד 45 ימי עבודה ובמקרים חריגים אף יותר מכך.


לאחר סיום בדיקת הדגם הראשונה וקבלת תוצאה "מתאים לתקן" (מבדיקת "טרום יבוא" או מבדיקת משלוח ראשון) תהיה אפשרות ליבואן לייבא אותו דגם של מוצר שנבדק ו/או משפחת דגמים (לפי החלטת המעבדה בתאום עם הלקוח) במשלוחים נוספים. היבואן (או נציגו) יגיש טופס בקשה ממוחשב במערכת מסלול , הנציג הטכני יבדוק את הבקשה לפי היסטוריית "תיק המוצר" כפי שנמצאת במכון התקנים, ויחליט על המשך הטיפול, ביצוע בדיקות ומתן אישורים לפי הוראות נוהל 401 – בדיקת טובין מיובאים ולפי הוראת הממונה על התקינה בדבר הענקת אישור תקן רשמי.


נוהל 401 – הינו נוהל שבו מפורטות כל הוראות הטיפול במוצרים שמיובאים מחו"ל וחייבים באישור מכון התקנים (תקן רשמי – ת.ר.) לשווק את הסחורה (ראה קישור לנוהל).

הוראת הממונה על התקינה – הוראה זאת מחלקת את המוצרים המיובאים לארבע קבוצות. 

בנוסף, אם למוצר "היסטוריה חיובית" מבדיקתו ע"י יבואנים אחרים, קיימת אפשרות לביצוע בדיקות השוואתיות שלפיהן יוחלט אם המוצר זהה לפרטים הרשומים ב"תיק המוצר" במכון ואם לתת אפשרות לשימוש בתיק מוצר זה כבסיס לטיפול בבקשות עתידיות לשחרור המוצר.

בנוסף, לאחר שתהה גם היסטוריה חיובית ליבואן, ליצרן ולמוצר, לפי התנאים הרשומים בנוהל 401, ישנה אפשרות להקל על משטר הבדיקות. ההקלה באה לידי ביטוי בהקטנת גודל המדגמים או בהקטנת תדירות הבדיקה. היסטוריה שלילית למוצר או ליבואן מאלצת להחמיר במשטר הבדיקות.

משלוחים עם כמויות קטנות- נא ראה הסבר בפרק י' בנוהל 401


קיימים שלושה סוגי בדיקות עיקריים: בדיקה מלאה, בדיקת ש', בדיקת זיהוי ונטילה.


בדיקת דגם- בדיקה, שמטרתה לקבוע, אם דגם של מוצר מסוים מתאים לדרישות המפורטות בכל הסעיפים של התקנ/ים החלים עליו והמפורטים בצי"ח.

בדיקת זיהוי ונטילה- בדיקה המבוצעת בד"כ בנמל ואו בחצרי היבואן, שמטרתה לקבוע את מידת התאמתו של המוצר לדגם שנבדק ואושר, בדרך של בחינת מסמכים, בחינה ויזואלית של המוצר ולעיתים אף על ידי בדיקת המוצר, כמפורט בנספח ה-ש' הישים. נטילה, משמעותה דגימה אקראית של מדגם דוגמאות מייצג מכל מנת טובין במשלוח, לביצוע בדיקת הזיהוי ו/או בדיקות נוספות כמפורט בנספח ה- ש' הישים.

בדיקת ש'- בדיקה, שמטרתה לקבוע, אם הטובין שבמנה מתאימים לדרישות חלק מסעיפי התקן הרשמי החלים עליהם. הבדיקה מבוצעת עפ"י המפורט בנספח הש' הישים.

קיימים עוד מספר סוגי בדיקות שאפשר לקבל עליהם מידע בנוהל 401 בפרק א': מבוא בסעיף הגדרות.

לאחר ביצוע בדיקה במעבדות המכון ובמידה ומתגלה ליקוי במוצר, שניתן לתיקון, רשאי היבואן לבצע את התיקון. המשלוח של המוצרים, משוחרר למחסני היבואן תמורת התחייבות / ערבות בנקאית (למשרד התמ"ת) שהלקוי יתוקן. מכון התקנים בודק את המוצרים, לאחר שבוצעו בהם התיקונים הנדרשים. במידה והתיקונים בוצעו כהלכה נותן המכון אישור ת.ר. ומשחרר את היבואן מהתחייבותו / מהערבות בנקאית.

כאשר המשלוח אינו מתאים לדרישות התקן, ולא ניתן להתאימו, ניתנות האפשרויות הבאות ליבואן: להשמיד את הטובין שבמשלוח בנוכחות נציג המכון, או להחזיר את המשלוח לספק בחו"ל תוך הצגת רשימון יצוא לנציג המכון.

 

כל השלבים המפורטים לעיל מופיעים בצורה מפורטת בנוהל 401 שפרסם מכון התקנים, נוהל זה בא להבהיר ליבואנים מהם הסדרים שעל פיהם בודקים ומשחררים מוצרים מיובאים,על מנת להקטין, ככל האפשר, את אי ההבנות ולהקל, ככל האפשר, על הליכי השחרור.